Privacy Statement

Watervrienden Woerden, statutair gevestigd te Driebruggen en gebruikmakend van het Batensteinbad gevestigd aan de Van Helvoortlaan 40, 3443 AP Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.watervriendenwoerden.nl

Email: secretaris@watervriendenwoerden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Watervrienden Woerden verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van onze vereniging en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Watervrienden Woerden verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • bijzonderheden omtrent gezondheid voor zover van belang voor het zwemmen en op eigen initiatief gegeven.
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar, onze jeugdleden

Onze vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via voorzitter@watervriendenwoerden.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Watervrienden Woerden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • Je te informeren over onze vereniging

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Watervrienden Woerden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. De gegevens worden tot maximaal twee jaar na opzegging bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Watervrienden Woerden verstrekt geen gegevens aan derden, alleen indien hiertoe wettelijk verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Watervrienden Woerden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Watervrienden Woerden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar voorzitter@watervriendenwoerden.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Watervrienden Woerden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Watervrienden Woerden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze voorzitter via voorzitter@watervriendenwoerden.nl Al onze administratie wordt gedaan in de systemen van All United voor meer informatie https://www.allunited.nl