Huishoudelijk Reglement

ARTIKEL 1 VERKRIJGEN VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Het aanvragen van het lidmaatschap is alleen mogelijk door middel van een door de vereniging beschikbaar gesteld formulier.
 2. Alle leden ontvangen een bewijs van lidmaatschap. Dit moet bij alle activiteiten van de vereniging kunnen worden getoond.
  Zij moeten in het bezit worden gesteld van een exemplaar van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement.

ARTIKEL 2 . BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap van een overleden lid wordt geacht te zijn beëindigd op de dag van overlijden.
 2. Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij het bestuur geschieden overeenkomstig artikel 6, sub 3 en sub 8 van de Statuten of via het formulier op de website van de vereniging

ARTIKEL 3. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT HET LIDMAATSCHAP VAN DE NEDERLANDSE CULTURELE SPORTBOND (NCS)

Conform de statuten en reglementen van de NCS is het hierin opgenomen tuchtrecht en sanctiebeleid seksuele intimidatie van toepassing op de bij de NCS aangesloten verenigingen en hun leden.

ARTIKEL 4 . VERPLICHTINGEN VAN DE KADERLEDEN

 1. De kaderleden zijn verplicht bij aanvang van het kaderlidmaatschap de verklaring, opgenomen in de door de vereniging opgestelde  gedragscode, te ondertekenen.
 2. De kaderleden zijn verplicht bij aanvang van het kaderlidmaatschap een “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG) te overleggen.   

ARTIKEL 5. CONTRIBUTIES

 1. De vereniging heft van haar leden een door het bestuur vast te stellen contributie, welke per automatische incasso per bank voor een door het bestuur vast te stellen incassoperiode moet worden voldaan.
 2. Indien een lid een contributieachterstand heeft, kan hij/zij door het bestuur worden geschorst en heeft hij/zij derhalve geen toegang tot de verenigingsactiviteiten. De schorsing wordt opgeheven nadat aan alle verplichtingen is voldaan. 
 3. Om bijzondere redenen, ter beoordeling van het bestuur, kan uitstel van betaling van contributie worden toegestaan of een speciale regeling worden getroffen. 
 4. Alle leden betalen bij toetreding een door het bestuur vast te stellen inschrijfgeld. 
 5. Ereleden betalen geen contributie. 

ARTIKEL 6. ONTZETTING EN OPZEGGING DOOR HET BESTUUR

 1. Indien enig lid zich schuldig maakt aan  handelingen in strijd met de belangen van de vereniging heeft het bestuur het recht het lid uit haar/zijn lidmaatschap te ontzetten met inachtneming van artikel 6, sub 1-d van de Statuten.
 2. Het lid zal hiervan door middel van een aangetekende brief, met vermelding van redenen, in kennis worden gesteld. Het bestuur is verplicht het lid op haar/zijn verzoek gelegenheid te geven tot verweer. 
 3. Indien het lid niet in beroep gaat of indien het bestuur na gedaan beroep, gemachtigd door de algemene ledenvergadering, de ontzetting handhaaft, zal het bestuur het ontzette lid aan de eerst volgende ledenvergadering voordragen voor opzegging.
 4. Het beroep tegen opzegging wordt geacht te zijn aangenomen, als de meerderheid van de ledenvergadering het beroep steunt.
 5. Opgezegde personen verliezen al hun rechten als leden, ontzette leden voor de tijd van hun ontzetting. 
 6. Om disciplinaire redenen kan het bestuur een lid ontzetten voor een bepaalde termijn, doch niet langer dan twee maanden. 
 7. Op ontzette leden kan het bestuur artikel 5 , sub-c, van dit reglement toepassen. 

ARTIKEL 7. KADER.

 1. Kaderleden zijn die leden die regelmatig werk in vereniging verrichten als: 
  1. bestuurslid; 
  2. lid van de diverse commissie; 
  3. medewerkers op een andere wijze als onder 1 en 2 vermeld en door het bestuur als  zodanig genoemd.
 2. Kadervergaderingen hebben een adviserend karakter en worden gehouden: 
  1. zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht, doch tenminste vier maal per jaar; 
  2. als tenminste vijfentwintig procent van de kaderleden een hiertoe strekkend  schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur. Het bestuur is verplicht hieraan binnen  één maand gevolg te geven. 

ARTIKEL 8. LEDENVERGADERINGEN

 1. De agenda van de jaarlijkse gewone algemene ledenvergadering zal tenminste onderstaande  punten moeten bevatten:
  1. notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
  2. ingekomen stukken, betrekking hebbend op de ledenvergadering;
  3. jaarverslag van de secretaris;
  4. jaarverslag van de penningmeester;
  5. verslag van de kascontrolecommissie;
  6. begroting voor het volgende verenigingsjaar;
  7. jaarverslagen van de overige commissies;
  8. bestuursbeleid in het komende verenigingsjaar;
  9. bestuursverkiezing;
  10. verkiezing van de leden van de volgende commissies: 
   1. technische commissie;
   2. jeugdcommissie; 
   3. redactiecommissie;
   4. evenementencommissie; 
   5. kascontrolecommissie.
  11. rondvraag. 
 2. Vóór de aanvang van iedere ledenvergadering moet door alle aanwezige stemgerechtigde  leden de presentielijst worden getekend. 
 3. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden:
  1. zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht;
  2. nadat het bestuur een hiertoe strekkend schriftelijk verzoek met opgave van redenen  van tenminste tien procent van het aantal stemgerechtigde leden heeft ontvangen. Het  bestuur is verplicht hieraan binnen één maand gevolg te geven.

ARTIKEL 9. STEMMINGEN

 1. Voor het verkiezen van bestuursleden en de leden van de in  artikel 8, sub a-10 genoemde commissies dienen op een ledenvergadering ten minste vijftien stemgerechtigde leden aanwezig te zijn.  Indien voor het verkiezen van bepaalde commissies een beperking geldt voor deelname aan de stemming en het hiervoor genoemde aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, neemt de volledige vergadering aan de stemming deel. 
 2. Over personen wordt schriftelijk gestemd; over zaken wordt mondeling gestemd. 
 3. Voor iedere schriftelijke stemming worden door de voorzitter drie leden aangewezen om de  stemcommissie te vormen. In de stemcommissie mogen géén leden zitten op wie de stemming  betrekking heeft. 
 4. Ongeldig zijn: 
  1. stemmen die een persoon of zaak niet duidelijk aangeven of een persoon met een bij-  of toenaam noemen;
  2. ondertekende stembriefjes of stembriefjes met onderschriften;
  3. stembriefjes die meer namen bevatten dan er vacatures zijn;
  4. stembriefjes waarop de naam van eenzelfde persoon meermalen voorkomt;
  5. stembriefjes die namen bevatten van personen, die niet kandidaat zijn gesteld; 
  6. blanco stemmen.
 5. In geval van twijfel omtrent de geldigheid van een stem beslist de stemcommissie.
 6. Stemmen bij acclamatie is alleen mogelijk indien er géén tegenvoorstellen, respectievelijk tegenkandidaten zijn ingekomen en niemand zich op dat moment daartegen verzet. 

 ARTIKEL 10. KANDIDAATSTELLING

 1. Ieder jaar vóór de ledenvergadering doet het bestuur een voorstel tot het vaststellen van een maximum aantal bestuursleden en leden van de onder artikel 8, sub a-10 genoemde commissies. 
 2. De ledenvergadering stelt het aantal vast en kiest de leden van het bestuur en de commissies. Kandidaatstelling door leden moet gesteund worden door tenminste vijf leden. 
 3. Alle kandidaten moeten een schriftelijke bereidverklaring aan de secretaris zenden. Deze bereidverklaring dient tenminste zeven dagen vóór de vergadering bij de secretaris binnen te zijn. 
 4. Voor minderjarige kandidaten voor de artikel 8, sub a-10 genoemde commissies dient de bereidverklaring tevens door één van de ouders of voogden te worden meeondertekend. 
 5. Bij tussentijdse vacatures in het bestuur en de onder artikel 8, sub a-10 genoemde commissies kan het bestuur in deze vacatures voorzien, behoudens goedkeuring door de eerstvolgende ledenvergadering. 

ARTIKEL 11. BESTUUR

 1. Wanneer gesproken wordt over het bestuur wordt bedoeld het verenigingsbestuur, tenzij anders vermeld. 
 2. De leden van het bestuur worden op de algemene ledenvergadering uit de stemgerechtigde leden gekozen voor een periode van twee jaar. 
 3. Op de algemene ledenvergadering in een oneven jaar treden de voorzitter en maximaal drie leden af. 
 4. Op de algemene ledenvergadering in een even jaar treden de secretaris, de penningmeester en de overige leden af. 
 5. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
 6. De voorzitter van de vereniging wordt in functie gekozen. De overige functies worden op de eerste bestuursvergadering na de ledenvergadering onderling verdeeld. 
 7. Overeenkomsten tot het huren van oefengelegenheden en dergelijke kunnen slechts door het bestuur worden aangegaan. Verzoeken aan overheidslichamen en andere colleges kunnen slechts van het bestuur uitgaan. 
 8. Het bestuur is bevoegd naast de in artikel 8, sub a-10 genoemde commissies, voor bepaalde onderdelen van het werk andere commissies te benoemen. 
 9. De voorzitter van de technische commissie, de jeugdcommissie en de evenementencommissie bekleden een kwaliteitszetel in het bestuur en maken volledig deel hiervan uit. Zij mogen ieder de functie van voorzitter, penningmeester of secretaris niet vervullen. 
 10. De voorzitters van de andere commissie(s) kunnen door het bestuur worden uitgenodigd bestuursvergaderingen bij te wonen. Zij bezetten géén kwaliteitszetel en hebben dus géén stemrecht. 
 11. Bestuursleden hebben het recht vergaderingen en activiteiten van alle commissies bij te wonen. 
 12. Bestuursvergaderingen worden gehouden:
  1. zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht, doch tenminste zes maal per jaar;
  2. als tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter is verplicht hieraan binnen veertien dagen gevolg te geven.

ARTIKEL 12. TAAK VAN DE VOORZITTER

De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging. Hij leidt de bestuursvergaderingen. De voorzitter ziet toe op een juiste naleving van het gestelde in de Statuten en het Huishoudelijk  Reglement, alsmede van de besluiten genomen tijdens bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij bekrachtigt met zijn handtekening de goedgekeurde notulen en tekent met de secretaris alle officiële en voor de vereniging bindende stukken.

ARTIKEL 13. TAAK VAN DE SECRETARIS

De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie en het verzenden van de convocaties voor vergaderingen. Hij houdt de ledenlijst bij in samenwerking met de penningmeester. Hij is verantwoordelijk voor het opzetten van de notulen van de leden- en bestuursvergaderingen, het opstellen van het jaarverslag en het bijhouden van de presentielijsten. 

ARTIKEL 14. TAAK VAN DE PENNINGMEESTER

De penningmeester is belast met het beheer van de gelden. Hij zorgt voor de inning van alle aan de vereniging verschuldigde bedragen. Aan het einde van het verenigingsjaar sluit hij de boeken af en overlegt in de ledenvergadering de resultatenrekening. De resultatenrekening moet tevoren door de kascontrole- commissie worden gecontroleerd. Tevens stelt hij voor het nieuwe verenigingsjaar de begroting op. 

ARTIKEL 15. TAAK VAN DE OVERIGE BESTUURSLEDEN

De vice-voorzitter, de tweede secretaris en de tweede penningmeester zijn respectievelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester behulpzaam en nemen bij ontstentenis van dezen hun functies waar. De werkzaamheden van de overige leden worden door het bestuur onderling geregeld. 

ARTIKEL 16. COMMISSIES

De commissies hebben tot taak het bestuur terzijde te staan bij het uitvoeren van het verenigingsprogramma en kunnen door het bestuur met bepaalde opdrachten worden belast. Zij zijn te allen tijde verantwoording schuldig aan het bestuur. 

ARTIKEL 17. TECHNISCHE COMMISSIE

 1. De technische commissie bestaat uit tenminste vijf leden. De commissie wordt uit de  stemgerechtigde leden gekozen op de algemene ledenvergadering en wel telkens voor de duur  van het verenigingsjaar. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. De functies worden onderling verdeeld. De voorzitter maakt tevens deel uit van het bestuur. 
 2. De technische commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur. 
 3. De technische commissie heeft tot taak het gestelde in artikel 2, sub 2a, 2b, 2c en 2d van de Statuten te realiseren, het bestuur zo nodig te adviseren in zwemzaken in de meest uitgebreide zin. 
 4. Zij houdt toezicht op de uitvoering van de onder artikel 17 , sub c genoemde activiteiten en ziet toe, dat deze volgens de reglementen van de Nederlandse Culturele Sportbond plaatsvinden.  
 5. De technische commissie benoemt de lesgevende kaderleden, die verantwoordelijk zijn voor de goede gang van zaken tijdens de oefenuren. De uurleiders/sters kunnen uitgenodigd worden vergaderingen van de technische commissie bij te wonen. 
 6. Vergaderingen van de technische commissie worden zo dikwijls gehouden als de voorzitter of twee van de leden dit nodig achten. 
 7. Notulen van de vergaderingen van de technische commissie, alsmede het jaarverslag, dienen aan het bestuur te worden overgelegd. 

 ARTIKEL 18. UURLEIDING

 1. De uurleiding wordt benoemd door de technische commissie en is verantwoording verschuldigd aan de technische commissie. 
 2. De uurleiding heeft op de haar toegewezen lestijden de leiding in de zwemzaal. 
 3. Ze dient toe te zien op de goede gang van zaken in zwemtechnisch opzicht en is verantwoordelijk voor orde en rust in de zwemzaal en is bevoegd de overtreders van deelname  aan de les uit te sluiten. 

ARTIKEL 19. JEUGDCOMMISSIE

 1. De jeugdcommissie bestaat uit vijf leden. Ze worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering. De leden worden gekozen voor de duur van het verenigingsjaar en kunnen elk jaar herkozen worden. De functies worden onderling verdeeld. De voorzitter maakt tevens deel uit van het bestuur. 
 2. De jeugdcommissie adviseert het bestuur inzake jeugdaangelegenheden en voert opdrachten van het bestuur uit. De commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur. 
 3. Vergaderingen van de jeugdcommissie worden zo dikwijls gehouden als de voorzitter of twee leden dit nodig achten. 
 4. Notulen van de vergaderingen van de jeugdcommissie, alsmede het jaarverslag en een financieel verslag met begroting voor het komende jaar, dienen aan het bestuur te worden overgelegd. 

ARTIKEL 20. KASCONTROLECOMMISSIE

 1. De kascontrolecommissie bestaat uit drie stemgerechtigde leden. De leden van de kascontrolecommissie mogen geen deel uit maken van het bestuur. Zij worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering. Jaarlijks treedt met de algemene ledenvergadering één van de leden volgens een van te voren vastgesteld rooster af. Dit lid is niet eerder dan na twee jaar herkiesbaar. 
 2. De kascontrolecommissie is verplicht minstens éénmaal per jaar over te gaan tot het verifiëren van de rekening en verantwoording van de penningmeester over het afgelopen jaar, uiterlijk veertien dagen voor de algemene ledenvergadering.  
 3. Zij tekent de boeken en bescheiden voor gezien en brengt van haar bevindingen verslag uit tijdens de gewone algemene ledenvergadering. 
 4. Bij tussentijds aftreden of overlijden van de penningmeester controleert zij binnen drie weken zijn kas en bescheiden en brengt onmiddellijk daarna verslag uit aan het bestuur in een rapport door alle commissieleden ondertekend. 
 5. Indien de commissie bij een onderzoek onregelmatigheden constateert, dan wordt daarvan een rapport opgemaakt, dat binnen acht dagen wordt verzonden aan de secretaris van de vereniging, 

ARTIKEL 21. REDACTIECOMMISSIE

 1. De redactiecommissie bestaat uit tenminste drie stemgerechtigde leden. Zij worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering voor de duur van het verenigingsjaar. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. De functie worden onderling verdeeld. 
 2. De redactiecommissie is verantwoording schuldig aan het bestuur. 
 3. De redactiecommissie draagt zorg voor een regelmatig verschijnen van het verenigingsorgaan.
 4. In het verenigingsorgaan kunnen officiële mededelingen van het bestuur en de commissies gedaan worden.
 5. De redactiecommissie dient aan het bestuur een jaarverslag te overleggen. 

ARTIKEL 22. EVENEMENTENCOMMISSIE

 1. De evenementencommissie bestaat uit tenminste twee stemgerechtigde leden. Zij worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering voor de duur van het verenigingsjaar. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. De functies worden onderling verdeeld. De voorzitter maakt tevens deel uit van het bestuur. 
 2. De evenementencommissie is verantwoording schuldig aan het bestuur. 
 3. De evenementencommissie organiseert en begeleidt alle activiteiten, die niet onder de verantwoording van de technische commissie of de jeugdcommissie vallen. 
 4. Notulen van de vergaderingen van de evenementencommissie, alsmede het jaarverslag en een financieel verslag met begroting voor het komende jaar, dienen aan het bestuur te worden overgelegd. 

ARTIKEL 23. VERGOEDINGEN

De reis- en verblijfkosten van de leden van de vereniging, in de uitoefening van een functie, worden,  indien zij niet door anderen worden vergoed, door de vereniging betaald. Dit ter beoordeling van het bestuur. 

ARTIKEL  24. SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

Downloads: