Uitnodiging en agenda Algemene Leden Vergadering

 

U I T N O D I G I N G

 

voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 24 mei 2018

 

Hierbij nodigt Watervrienden Woerden alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden in Grand Café Plein 7, Kerkplein 7, 3441 BG Woerden.

 

Aanvang: 19.45 uur.

Inloop vanaf 19.30 u. met een kopje koffie/thee.

 

Agenda.

1.       Opening en vaststelling agenda.

2.      Notulen jaarvergadering d.d. 6 april 2017.

3.      Ingekomen stukken, die betrekking hebben op deze vergadering.
– Jaarverslag secretaris;
– jaarverslag Evenementencommissie;
– jaarverslag Jeugdcommissie;
– jaarverslag Technische Commissie;
– verslag kascontrolecommissie;
– jaarverslag penningmeester.

4.      Begroting 2018 en toelichting penningmeester.

5.      Bestuursbeleid en verkiezingen bestuur.
– Aftredend en niet herkiesbaar: penningmeester Jaap Spierenburg en secretaris
Marianne Wubben-de Jong.  Als penningmeester heeft zich Chris van der Elst verkiesbaar gesteld.
– Verkiezing Technische commissie, Jeugdcommissie, Evenementencommissie, kascontrolecommissie en redactiecommissie.

6.      Huldiging jubilarissen.

7.      Toekomst Watervrienden Woerden:
– afspraken kader-/ledenvergadering d.d. 5 april 2018;
– toelichting organisatie en structuur van de vereniging;
– hulpvraag bij taken uurleiders en secretaris.

8.      Rondvraag en sluiting.

 

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje wat na te praten.

Overeenkomstig art. 8 punten B, C & D van het Huishoudelijk Reglement en met inachtneming van het daarin gestelde, kunnen kandidaten voor bestuur en commissies worden gesteld.
Uiterlijk 3 mei 2018 opsturen naar: secretaris@watervriendenwoerden.nl.

 

De stukken zijn opvraagbaar op deze vergadering en via: secretaris@watervriendenwoerden.nl.

 

Namens het bestuur,

Marianne Wubben

secretaris


Nieuws overzicht